Политика за поверителност

Целта на настоящото Информационно съобщение е да обясни, как, за какъв период и за какви цели, ще бъдат използвани предоставените от Вас лични данни.

Политика за поверителност
Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: „Шато Типченица“ ООД
ЕИК: 202468264
Седалище и адрес на управление: с. Типченица 3164, ул. Хаджи Димитър № 5
Адрес за кореспонденция: с. Типченица 3164, ул. Иван Йончев № 32-34
Телефон: +359 896 642 600
E-mail: wine@tipchenitza.bg  
Уебсайт: www.tipchenitza.bg
(Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.
Съгласно Общия регламент за защита на данните:
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице или физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано („субект на данни“).
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства.
„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин на Винарна Типченица и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент, партньор, заявители, молители и жалбоподатели;
Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
изпращане на поръчка и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
сключване и изпълнение на договор от разстояние;
индивидуализация на страна по договора;
установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
счетоводни цели;
статистически цели, като анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходящи продукти за Вас;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
за установяване и/или предотвратяване незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги, дейности и т.н.;
уведомление за всичко, свързано с нашите продукти и съпътстващите ги услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас запитванеи, молби, жалби, предложения и др.
тенденции за подобряване на разбирането ни за поведението на клиентите ни и при сътрудничичество с трети лица, с цел разработване на нови продукти и услуги за клиенти;
изпълнение на законови задължения на Дружеството по Закона за счетоводството, данъчното законодателство, Закон за мерките срещу изпирането на пари и други закони, които задължават Администратора да обработва лични данни в областта на сделките с недвижими имоти;
маркетингова и рекламна информация;
защита на законни интереси на Администратора.


(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси, които са предвидени в нормативен акт, като например:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, като например задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
за да изпълним задълженията си за осигуряване на електронни съобщения при извънредно положение;

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
Изпращане на поръчка в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е изпращане на поръчка за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Посочената услугата е достъпна без да е необходимо създаването на профил.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Изпращане на поръчка в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)


Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на изпращане на поръчка в онлайн магазина
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и извършване на поръчка (без регистрация и необходимост от създаване на профил), или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)


Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:
Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.
(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Чл. 5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.
Срок на съхранение на личните ви данни
Чл. 6. (1) Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.
(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
(3) Администраторът Ви уведомява в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.
Чл. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.
Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 9. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, което да ни изпратите по имейл.
(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за контакт, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.
Право на достъп
Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.
(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Чл. 11. (1) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора по имейл в свободен текст.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, чрез искане в свободен текст изпратено по имейл, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.
(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.
(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
Право на ограничаване
Чл. 13. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.
(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.
Право на преносимост
Чл. 14. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:
да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.
(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2 Дружеството ще изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас.
Право на получаване на информация
Чл. 15. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Чл. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 18. (1). При съмнение за нарушаване на приложимата нормативна уредба имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, както и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
(2). Компетентни органи за защита на личните данни:
Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До
„Шато Типченица“ ООД, ЕИК 202468264,
Седалище и адрес на управление: с. Типченица 3164, ул. Хаджи Димитър № 5
Адрес за кореспонденция: 
с. Типченица 3164, ул. Иван Йончев № 32-34
Телефон: +359 896 642 600
E-mail: wine@tipchenitza.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ
за упражняване на права
От ……………………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия)
ЕГН:…..………………………., постоянен адрес: …………………………………, телефон за контакт …………………, е-mail …………………..…………………………, в качеството си на ………………………………………………, действащ чрез пълномощника си ……………………………………………………………………………………………………………………..,
(име, презиме и фамилия)
чрез пълномощно № ………………/………………..г., нотариално заверено от нотариус ………………………………………………………., вписан в Регистъра на Нотариалната камара с №…………
Уважаеми г-н Управител,
С настоящото, бих желал/а да упражня някое от правата, с които разполагам в качеството ми на субект на данни от предоставеното ми Съобщение за поверителност на лични данни и съгласно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/моля, опишете по-подробно Вашето искане/

Предпочитаната от мен форма за комуникация и действия е:
/моля, подчертайте и попълнете според Вашите предпочитания/

Писмена, на хартиен носител, на следния адрес за кореспонденция:

………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Писмена, по електронен път, на следния адрес за кореспонденция /e-mail/:

………………………………………………………………………………………………………………………….
Устно

Дата на подаване:……………………………………..

Подпис: …………………………………………

Твоата количка

Имате ли навършени 18 години?

Трябва да имате навършени 18 години, за да влезете в този уебсайт.